СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 20.05.2024 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.008-0761-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ“ АД, която да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика на предприятиeто чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство на продуктите от дейността му.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е повишаване конкурентоспособността на „ЗАИ“ АД и по-успешното му присъствие на пазара чрез преминаване към кръгов модел за повишаване на ресурсната ефективност, оптимизиране на производствения процес и количеството на влаганите суровини, намаляване на производствените разходи и не на последно място – отговорно отношение и ангажимент към опазването на околната среда.

Допълнително, инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на кръгов модел в дейността на предприятието.

Срок на договора: 18 месеца (20.05.2024 – 20.11.2025 г.)

Място на изпълнение: град Берковица

Стойност на договора: 700 300 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 350 150 лв.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и
Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01
„Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с
батерии”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и
устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към
компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGRRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални
съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ” АД за изграждане на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални
съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на дружеството към
екосъобразна дейност.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е ускоряване на
прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и
независимост на „ЗАИ“ АД .

Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход
в дейността на предприятието.

Срок на договора: 18 месеца (10.11.2023 – 10.05.2025 г.)

Място на изпълнение: град Берковица

Стойност на договора: 341 880 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 170 940 лв.

 

 

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и
Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01
„Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с
батерии”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и
устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към
компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-
RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални
съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ” АД за изграждане на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални
съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на дружеството към
екосъобразна дейност.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е ускоряване на
прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и
независимост на „ЗАИ“ АД .
Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход
в дейността на предприятието.
Срок на договора: 18 месеца (10.11.2023 – 10.05.2025 г.)
Място на изпълнение: град Берковица
Стойност на договора: 341 880 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 170 940 лв.