СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и
Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01
„Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с
батерии”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и
устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към
компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGRRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални
съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ” АД за изграждане на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални
съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на дружеството към
екосъобразна дейност.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е ускоряване на
прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и
независимост на „ЗАИ“ АД .

Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход
в дейността на предприятието.

Срок на договора: 18 месеца (10.11.2023 – 10.05.2025 г.)

Място на изпълнение: град Берковица

Стойност на договора: 341 880 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 170 940 лв.

 

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 25.01.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0496-C01  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срок на договора: 3 месеца (25.01.2021 – 25.04.2021 г.)

Място на изпълнение: град Берковица.

Стойност на договора: 150 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 150 000 лв.