Новини

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 20.05.2024 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.008-0761-C01 „Подкрепа за прехода към...

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01 „Изграждане на нови...

На 16.09.2022 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0863 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ“ АД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в подобряване на енергийна ефективност на „ЗАИ“ АД, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на предприятието.
Срок на договора: 10 месеца (16.09.2022 – 16.07.2023 г.)
Място на изпълнение: град Берковица.
Стойност на договора: 213 079.82 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 106 539.91 лв., от които 106 539.91 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.